Politik udstedt af Coswell S.p.A. i henhold til artikel 13 i EU-forordning 2016/679

 

ud fra følgende betragtninger

1) Som et resultat af dine besøg på vores websteder, udfyldelse af formularer, deltagelse i vores konkurrencer, modtagelse af dine forespørgsler/spørgsmål, foreløbige kontakter, undersøgelser og markedsundersøgelser, mulig etablering af forretningsforbindelser, samler og behandler vores virksomhed din personoplysninger; 2) For klarhedens skyld påpeges hermed følgende definitioner i EU-forordning 2016/679:
Personoplysninger data: enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet
Behandling: enhver aktivitet eller række af aktiviteter — med eller uden brug af automatisk behandling — som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse. 

I henhold til artikel 13 i EU-forordning 2016/679, skal vi hermed oplyse,

at indsamling og behandling af personoplysninger vil blive udført af undertegnede virksomhed i overensstemmelse med følgende:
a) generelle formål: oplysninger behandles for at imødekomme anmodninger/forespørgsler til korrekt udførelse af bureaukratiske, regnskabsmæssige, skattemæssige, kommercielle, tekniske og virksomhedsrelaterede aktiviteter, der er påkrævet ved lov og under alle omstændigheder strengt forbundet med eksisterende forhold
b) "direkte markedsføring"-formål: Dine oplysninger må kun og udelukkende bruges med dit gratis, valgfrie, specifikke og udtrykkelige samtykke, som du kan tilbagekalde til enhver tid – også til at sende reklamemateriale/kommunikation via post, e-mail, telefon, fax, SMS-besked, MMS, WhatsApp og lignende værktøjer. Når du har givet samtykke, er det dog din ret at til enhver tid og uden beregning at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til dette formål
c) metoder: oplysningerne vil blive behandlet med både på papir og via elektroniske/it/telematiske værktøjer/medier i fuld overensstemmelse med lovgivningen og i overensstemmelse med principperne om lovlighed og integritet og på en måde, der beskytter dit privatliv
d) valgfri afgivelse: afgivelsen af dine personoplysninger er valgfri og ikke obligatorisk
e) konsekvenser af eventuelt afslag: afslag på at afgive oplysninger, eller hvis der gøres indsigelse mod behandling af oplysninger med de i litra a) nævnte formål kan under alle omstændigheder gøre det umuligt at opfylde visse anmodninger. Afvisningen af at anvende oplysningerne til de formål, der er nævnt i litra b), vil imidlertid ikke få nogen konsekvens i forhold til anerkendelsen af ydelser i forbindelse med kampagner eller eksisterende forhold
f) enheder eller kategorier af enheder (modtagere), til hvem oplysningerne kan videregives eller formidles: oplysningerne kan kommunikeres, med forbehold af dit specifikke og udtrykkelige samtykke, med henblik på korrekt opfyldelse af formålene i litra a) og b) til vores datterselskaber og associerede virksomheder, der er angivet nedenfor: Incos SpA. Oplysningerne kan kun meddeles til andre tredjeparter til de i litra a) nævnte formål for at opfylde eventuelle juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser. Oplysningerne vil ikke blive formidlet under nogen omstændigheder
g) Virksomheder, der varetager behandling af oplysninger og personer med ansvar for behandling: oplysningerne behandles kun og udelukkende af et begrænset antal specifikt autoriserede virksomhedsrepræsentanter fra administrations-, marketing-, it-og kommercielle sektorer
h) automatiserede beslutningsprocesser (f.eks. profilering): ingen automatiserede beslutningsprocesser anvendes på nogen måde
i) de registreredes rettigheder: du har alle de rettigheder, der er fastsat i EU-forordning 2016/679, såsom retten til at anmode om adgang til personoplysninger og deres korrigering, annullering, begrænsning af behandlingen og retten til at gøre indsigelse mod behandling i tillæg til retten til dataportabilitet. Du har også ret til at indgive en klage til Tilsynsmyndigheden
j) overførsler til tredjelande: enhver overførsel af personoplysninger til et tredjeland uden for Den Europæiske Union eller til en international organisation vil ske i overensstemmelse en Kommissionsbeslutning om tilstrækkelig beskyttelse, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46, 47 eller 49, andet afsnit, i EU-forordningen på grundlag af passende sikkerhedsforanstaltninger
k) opbevaringsperiode: oplysningerne vil blive opbevaret i den periode, der er strengt nødvendigt for at imødekomme anmodninger fra registrerede eller i overensstemmelse med gældende lovgivning eller kontraktmæssige bestemmelser
l) Dataansvarlig: den dataansvarlige er Coswell S.p.A. med hjemsted i Funo (BO), Via P. Gobetti 4, som på nuværende tidspunkt er den juridiske repræsentant
m) Databeskyttelsesrådgiver: databeskyttelsesrådgiveren er Juri Torreggiani med kontor i Reggio Emilia, Via Piccard 16/G, tlf. 0522/30.11.69, fax 0522/38.79.96: Enhver anmodning om præcisering eller information kan rettes til denne medarbejder.
Denne politik kan suppleres, enten mundtligt eller skriftligt, med yderligere elementer og indikationer for bedst at imødekomme ethvert behov for information om emnet "Privacy" og for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning.

Dato: 20/04/2018
Dataansvarlig
Coswell S.p.A.